HeimNyheiterVarsel om flaum og jordskred

Varsel om flaum og jordskred

Vi rår alle til å sikre og flytte verdiar bort frå utsette område, og å rense stikkrenner, kummar og andre vassveger for jord og grus, kvist og løv. Tette vassveger med oppdemma vatn kan i verste fall føre til skred.

Privat ansvar:

Privat eigedom er eigars eige ansvar. Eigar må sikra må sikre sin eigedom mot eventuell fare for naturskade, og har sjølv ansvar for å hente inn faglege vurderingar.

Kommunen sitt ansvar:

Kommunen har ansvar for kommunale eigedommar, kommunale vegar og kommunalt vatn- og avlaupsnett. Dersom veret tilseier at det er behov, vil aktuelle avdelingar i kommunen auke beredskapen. 

Flaum og jordskredvarsling

Trykk her for informasjon om flaum og jordskredvarsling

Melde feil og skader

Trykk her for å melde om feil og skader på veg, vatn og avløp 

Relevante vakttelefonar Alver kommune

Naudnummer

  • Brann og større ulykker - 110
  • Politi og redningssentral - 112 
  • Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113

Brann - avfall/bråtebrenning 

Mobil: 918 61 247

Vakttelefon for vatn og avløp (etter arbeidstid)

Vakttelefonar for veg

Feil på kommunal veg melder du til kommunen. Feil kan til dømes vere slaghol, tette grøfter, ras og manglande brøyting eller strøing. Lurar du på om

Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00 på dagtid mellom klokka 08.30 og 15.00.

På kveld og i helger når du oss på:

Feil på fylkesveg, riksveg eller europaveg melder du til 175.

Feil på veglys melder du på www.bkk.no/veilys eller 55 12 70 00.

Vakttelefon for bygg, anlegg og elektro

Vakttelefon kveld og helg: 56 37 51 51.


Sist oppdatert: 18.11.2020
Publisert: 18.11.2020