Kommuneplanen sin arealdel

Foto: Ola Moen 

 

Kva skjer med innspela? 

Grovsiling til politisk styringsgruppemøte 14. juni 2023

14. juni 2023 handsama politisk styringsgruppe politisk sak med framlegg til grovsiling av innspel.

Trykk her for å sjå politisk sak og for å sjå vedtaket (Protokoll - Utval for areal, plan og miljø - 14.06.2023).

Kartet er oppdatert i tråd med vedtaket. 

Metode for grovsiling

Politisk styringsgruppe vedtok 14. desember 2022 og 22. mars 2023 ein metode for grovsiling av arealinnspel til kommuneplanen sin arealdel.

Trykk her for å lese vedtatt metode

Innspel på følgjande arealføremål var del av framlegg til grovsiling i møtet
14. juni:

 1. Bustad
 2. Friområde
 3. LNF-spreidd bustad
 4. LNF-spreidd fritidsbustad
 5. Fritids- og turistføremål
 6. Friluftsområde
 7. Parkering
 8. Innspel på sentrumsføremål, idrettsanlegg, uteopphaldsareal, veg, blå/grønstruktur, og innspel på tilbakeføring til LNF.

Nokre enkeltinnspel innanfor desse arealføremåla er ikkje klare for grovsiling i denne omgang. Dei skal silast saman med innspel på arealføremål som vert lagt fram til politisk vedtak seinare i prosessen.

Rettleiing til kartlag i Nordhordlandskart

Innspel som er del av framlegg til grovsiling er presentert i Nordhordlandskart.

I arbeidet med grovsiling har administrasjonen fylt ut eit skjema for kvart innspel, huka av aktuelle kriterie og konkludert med ei tilråding, basert på metode for grovsiling. På grunn av det store omfanget av innspel, er argumentasjonen i skjema kortfatta.

Rettleiing til kartet: 

 • Innspel med grøn farge - blir tatt med i det vidare arbeidet
 • Innspel med gul farge - blir tatt med i det vidare arbeidet, etter justering av innspelet
 • Innspel med raud farge - innspelet vert ikkje tatt med i det vidare arbeidet

Trykk her for å sjå kartet

Sjå politisk sak for fleire detaljar om vidare prosess for dei ulike innspela.

Grovsiling av gjenståande innspel

Innspel på følgjande arealføremål vert lagt fram til politisk vedtak seinare i prosessen:

 1. Offentleg og privat tenesteyting. Desse skal vere ein del av vurderingane i arbeidet med kommunen sine eigne arealbehov.
 2. Næring og kombinert bebygging- og anleggsføremål. Vert behandla som eige tema.
 3. Innspel i sjø og sjønære område; til dømes hamn, småbåthamn og naust. Desse må vurderast samla sett og opp mot rapport for kartlegging av strandsona.
 4. LNF-spreidd bustad/fritidsbustad og LNF-spreidd næring. Innspel på LNF-spreidd næring vert handsama i ein eigen prosess.
 5. Fritidsbustad. Vedtatt metode er ikkje retta inn mot fritidsbustad. Det er behov for ei eiga vurdering av desse innspela.

Ny samla vurdering og siling før konsekvensutgreiing og ROS-analyse

Handsaming av innkomne innspel er ein del av arbeidet fram mot eit planforslag. Som oppfølging av planprogrammet jobbar vi og med å vurdere endringar i arealføremål som ligg inne i gjeldande planar, og kva endringar som det er fagleg og politisk ønskje om å få inn, for å følgje opp samfunnsdelen.

Det er viktig å understreke at kartlag med grovsiling ikkje er eit endeleg bilete på korleis planforslaget vil kunne sjå ut. Til dømes for bustad så skal det gjerast ei samla kartlegging og vurdering av reserve og behov for alle delar av kommunen.

Takk for innspela

 Sjå alle arealinnspel

Perioden for å komme med konkrete arealinnspel er avslutta. Det har kome inn i underkant av 700 innspel på konkrete areal. Vi har gått gjennom innspela og desse er no publiserte i Nordhordlandskart.

Rettleiing til kartet: For å sjå kva innspelet gjeld, kan du trykke innanfor omrisset. Då kjem det opp ein boks, kor du kan trykke på innspelet og vidare inn på ei lenke til innsyn for å lese innspelet som er sendt inn. Ver merksam på at i kartlaget er det opning for å huke av for andre kartlag, til dømes kartlag som viser gjeldande kommuneplan. For å kunne sjå innspelskartet saman med til dømes gjeldande kommuneplan, må du skru innspelskartet av og på igjen i kolonnen til høgre (temalagsvelger, KPA Alver 2022 i prosess, Innspel til KPA).

Vi gjer ei grovsiling av innspel, basert på føringar fastsett i planprogrammet. Under «Presentasjonar og møtereferat» kan du følgje med på vedtak i politisk styringsgruppe for planarbeidet.  

Kva skjer til kva tid?

Tidslinje

Førebels tidslinje for hovudaktivitetane i utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.

 • 15. juni 2022: Oppstart av arealdelen
 • Haust 2022 til haust 2023: Utarbeiding av planforslaget
  Utarbeiding av planforslaget: gjennomføre utgreiingar, analysar, samt handsame og vurdere innkomne innspel. Fast orientering i politisk styringsgruppe for planarbeidet i kvart møte i utval for areal, plan og miljø. Heildagsmøte med politisk styringsgruppe 23. november 2022, 14. desember 2022, 22. mars 2023 og 14. juni 2023. Møtekalender for hausten 2023 er per no ikkje fastsett.
 • Vår 2024: 1. gangs handsaming av planforslaget
  1. gangs handsaming av planforslag til arealdelen i utval for areal, plan og miljø.
 • Vår/haust 2024: Høyring og offentleg ettersyn av planforslaget
  Kommunen inviterer til ulike aktivitetar og møter i høyringsperioden. I denne perioden kan alle kome med innspel til planforslaget. Alle innspel vert handsama og vurdert før arealplanen vert vedteke.
 • Haust 2024: Vedtak av kommuneplanen sin arealdel

Organisering

Slik er arbeidet med arealdelen organisert

Utval for areal, plan og miljø er politisk styringsgruppe for arbeidet. Plan og analyseavdelinga har ansvar for å utarbeide planen i tett samarbeid med andre relevante avdelingar i Alver kommune.

Kva er ein kommuneplan?

Fakta om kommuneplanen og arealdelen

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsverktøy. Kommuneplanen består av to delar, ein samfunnsdel og ein arealdel. 19. mai 2022 vedtok kommunestyret i Alver samfunnsdelen. Samfunnsdelen seier korleis vi vil utvikle samfunnet, kva vi skal satsa på, kva visjonar og mål vi har for framtida – og kva vi må gjere for å koma dit.

No arbeider vi med kommuneplanen sin arealdel for Alver. Arealdelen består av eit arealplankart, føresegner (bestemmelser) og ei planskildring. Planen seier korleis vi skal utvikle areala våre, kva vi skal leggje til rette for kor i kommunen. Til dømes kor vi skal byggje nye hus, vegar, møteplassar og næring. Arealdelen skal sikre at arealbruken i kommunen bidreg til å bygge opp under mål og strategiar i samfunnsdelen.

Arealdelen til kommuneplanen er juridisk bindande.

I tida fram til Alver kommune får ny kommuneplan er det dei eksisterande overordna planane i dei tidlegare kommunane Lindås, Meland og Radøy som gjeld. Desse er no kommunedelplanar i Alver.
Trykk her for meir informasjon om desse planane.

Kunnskapsgrunnlag

Her vert relevant kunnskapsgrunnlag for planarbeidet lagt ut.

Trykk her for generell statistikk og kunnskapsgrunnlag.

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Medverknadsrapportane frå kommuneplanen sin samfunnsdel

Arealreserver i Alver

Mulighetsstudie - Nær- og lokalsentra i Alver

Rapport for funksjonell strandsone 

Politiske saker og referat

Politiske saker

Utval for areal, plan og miljø 30. august 2023

Kommunestyremøte 22. juni 2023

Styringsgruppemøte 14. juni 2023

Utval for areal, plan og miljø 24. mai 2023

Styringsgruppemøte 22. mars 2023

Styringsgruppemøte 14. desember 2022 

Styringsgruppemøte 23. november 2022

Styringsgruppemøte 25. mai 2022

Styringsgruppemøte 6. april 2022

Styringsgruppemøte 26. januar 2022

Møtene blir streama. Trykk her for å sjå dei direkte eller i opptak

Referat frå andre møter 

Plandokument

Oversikt over plandokument knytt til arealplanen

Planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel vart vedtatt av kommunestyret i Alver 24. november 2022, (sak 157/22)

Trykk her for å lese vedtatt planprogram

Trykk her for å sjå politisk sak 

Har du spørsmål?

Kontaktinformasjon

Prosjektleiar Marte Hagen Eriksrud: 
Marte.Hagen.Eriksrud@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 06.09.2023
Publisert: 06.12.2021