Samfunnsplanar

Revidert planstrategi for Alver kommune

Denne vart vedteke i kommunestyre 25.03.21.

Kommunal planstrategi er eit verktøy for politisk prioritering av planinnsatsen, for å sikre ei ressurseffektiv og målretta planlegging i Alver.

I tida fram til Alver kommune fekk eigen ny kommuneplan var det dei eksisterande overordna planane i tidlegare Lindås, Meland og Radøy som var gjeldande som kommunedelplanar. Under finn du lenkjer til desse planane.

Kommuneplanar i Lindås (delplanar i Alver) 

 

 

 

 

Kommuneplan i Meland (delplan i Alver)

 

Kommuneplan i Radøy (delplan i Alver)

 

Områdeplanar og fagtemaplanar

Trykk her for meir informasjon om desse planane.

Planregister

For meir informasjon om alle arealplanar kan du nytta vårt planregister. Det finn du her: NHkart_Planregister


Sist oppdatert: 08.09.2021
Publisert: 05.10.2018