Samfunnsplanar

Planstrategi

Alver kommune vedtok 12.03.2020 planstrategi for perioden 2020 -2023.
Strategien beskriv kva planar som skal prioriterast i perioden og i kva rekkefølgje dei skal utarbeidast. Her kan nemnast ny kommuneplan med samfunns og arealdel. Det skal også mellom anna utarbeidast delplanar for oppvekst og helse.

I tida fram til Alver kommune får eigen ny kommuneplan vil dei eksisterande overordna planane i tidlegare Lindås, Meland og Radøy gjelde som kommunedelplanar. Under finn du lenkjer til desse planane.

Kommuneplanar i Lindås (delplanar i Alver) 

 

 

 

 

Kommuneplan i Meland (delplan i Alver)

 

Kommuneplan i Radøy (delplan i Alver)

 

Områdeplanar og fagtemaplanar

Trykk her for meir informasjon om desse planane.

Planregister

For meir informasjon om alle arealplanar kan du nytta vårt planregister. Det finn du her: NHkart_Planregister


Sist oppdatert: 19.02.2021
Publisert: 29.10.2020