HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarDetaljregulering for Åtun, gbnr. 108/161 - offentleg ettersyn og høyring

Detaljregulering for Åtun, gbnr. 108/161 - offentleg ettersyn og høyring

Arkitektfirmaet Se arkitektur legg fram på vegne av Vestbo BBL detaljregulering for eit område på om lag 12 daa på Lindås. Planframlegget sitt hovudformål er å regulere for 25 bueiningar fordelt på to bygg med tilhøyrande leike- og uteareal. Tilkomst til området er frå fylkesveg Fonnebostvegen via kommunal veg Storbruhaugen.

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

 1. Planskildring
 2. Føresegner
 3. Plankart
 4. ROS -analyse
 5. Merknadsskjema
 6. Merknader
 7. Trafikkanalyse
 8. Naturmangfoldsrapport
 9. VA-rammeplan
 10. Medvirkning barnehage
 11. Illustrasjonsplan
 12. Illustrasjonar
 13. Oppriss og fasader
 14. Terreng- og bygningssnitt
 15. Sol- og skyggeillustrasjoner
 16. Uteopphaldsareal
 17. Grad av utnytting
 18. Vegtegninger
 19. Utregning gesims- og mønehøgd
 20. Brannkonsept
 21. Avklaring planinitiativ
 22. Saksframlegg
 23. Visualisering Postveg notat
 24. Visualisering Postveg 1A
 25. Visualisering Postveg 1B
 26. Visualisering Postveg 1C
 27. Visualisering Postveg 2A
 28. Visualisering Postveg 2B
 29. Visualisering Postveg 2C

Grunneigarar, berørte naboar, lag og organisasjonar og offentlege instansar vert direkte tilskrive.

Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 21.12.2022 – 03.02.2023

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen. For å kome med merknad kan du: 

Merknaden stilast til Planforvaltning.

Merknadsfrist er sett til 03.02.2023


Sist oppdatert: 21.12.2022
Publisert: 21.12.2022