Alver PPT

PP-tenesta

Målet er at dei får eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod. PP-tenesta skal også hjelpe barnehagar og skular med kompetanse- og organisasjonsutvikling, slik at dei legg til rette for barn og elevar med særskilte behov.

PP-tenesta sitt mandat er regulert i  opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 31

Kva gjer PP-tenesta?

Barn/elevar kan på eit eller anna tidspunkt i utdanningsløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortare eller lengre periodar. Døme på særskilte behov kan være:

 • språk- og kommunikasjonsvanskar
 • konsentrasjonsvanskar
 • sosiale- og emosjonelle vanskar
 • åtferdsvanskar
 • syn- og høyrslevanskar
 • lærevanskar eller fagvanskar
 • lese- og skrivevanskar
 • matematikkvanskar
 • ulike typar utviklingsvanskar

Barnehagelova og Opplæringslova fortel ikkje kva særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikkje avgjerande med diagnose, og PPT må vurdere i kvart enkelt tilfelle kva som er behovet.

PPT skal også gjere sakkunnige vurderingar ved søknad om tidleg eller utsett skulestart og spesialundervisning for vaksne med særskilte behov.

Korleis arbeider vi i PPT?

Alver PPT har jamlege møte med alle barnehagane, skulane og vaksenopplæringa i kommunen kor vi arbeid i saman for å utvikle tilbodet til born og elevar. Der drøfter ein også tiltak i forhold til barn/elevar/vaksne. Tiltaka kan vere innanfor det ordinære barnehagetilbodet/opplæringstilbodet. Dersom barnet eller eleven sine behov ikkje kan løysast innanfor det ordinære, kan PPT gjere ei sakkunnig vurdering ved å kartleggje barnet sine utfordringar, og uttale seg om behova.
Har du eit born som ikkje har eller kan få utbytte av barnehagetilbodet/opplæringstilbodet, kan han eller ho ha rett til spesialundervisning. Hos den vaksne er kravet at det tilbodet ein set i gang, skal gjere ei vesentleg endring for personen.

Kontakt - dersom du har bekymring

Trykk her for informasjonsbrosjyre om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Trykk her for informasjonsbrosjyre om spesialundervisning i skulen

Trykk her for informasjon om digital lese- og skrivestøtte

Kontaktinformasjon

Postadresse:

 • Alver PPT
  Postboks 4
  5906 Frekhaug

Besøksadresse:

 • Region Nordhordland Helsehus
  Kvassnesvegen 40,
  3. etg. Inngang A

Treng du kontakt med oss?

 • Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00, så set dei deg i kontakt med oss.
Samarbeidspartnarar

PPT samarbeider med andre kommunale tenester som til dømes helsestasjon/skulehelsetenesta, kommunepsykolog og barnevern. Samarbeidspartnarar utanfor kommunen er til dømes Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Nordhordland (BUP) og Statped Vest.

Vidaregåande skule

Elevar i vidaregåande skule må vende seg til den fylkeskommunale tenesta.

Trykk her for å lese meir på fylkeskommunen sine heimesider

Lovgrunnlag

Opplæringslova §5.1 og 5.3/barnehagelova §31:

PPT skal hjelpe barnehagar og skular i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for barn/elevar med behov for særskilt tilrettelegging. PPT skal sørgje for at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering (§5-1 og §31) der lova krev det. Departementet kan gje forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.


Sist oppdatert: 25.01.2022
Publisert: 07.11.2019