HeimKoronaBesøk ved sjukeheim/institusjon

Besøk ved sjukeheim/institusjon

Besøk ved sjukeheim/institusjon

Vi må gjere det vi kan for å unngå smitte, difor vil omsynet til smittevern vere avgjerande for korleis ein kan gjennomføre besøka. 

Alver kommune følgjer tiltaka og anbefalinga regjeringa har innført. 

  • Fysiske besøk må avklarast med institusjonen i forkant. Ta kontakt med aktuell sjukeheim og avdeling.
  • Besøkjande må halde minst 1 meters avstand til tilsette og pasienten dei besøkjer. Dersom det ikkje er mogleg å halde 1 meters avstand skal besøkande bruke munnbind.
  • Besøk bør fortrinnsvis skje i eiget besøksrom nær institusjonens inngang.
  • Besøk på pasientrom kan gjennomførast dersom avdelinga vurderer det forsvarleg av smittevernomsyn.
  • Det vert lagt til rette for besøk på pasientrom til kritisk sjuke og døande.
  • Sjukeheimane fører besøksprotokoll og avdelinga vurderer behov for besøksvert.

Personar med luftvegssymptom skal ikkje komme på besøk. Det same gjeld personar som er definert som nærkontakt til mistenkt eller bekrefta smitta med covid-19, eller er mistenkt, eller er stadfesta sjuk med covid-19.

Pårørande eller andre som siste 10 dagar har vore på reise til eller opphalde seg i regionar og land utanfor Norge, som ikkje er omfatta av karanteneplikt bør ikkje kome på besøk før 10 dagar etter heimkomst.
Dersom dei testar seg for covid-19, skal dei ikkje kome på besøk før negativt prøvesvar føreligg.


Sist oppdatert: 15.02.2021
Publisert: 10.11.2020