HeimBarnehageSøkje plass

Søkje plass

Slik søkjer du
 • Du søkjer elektronisk og må registrere ein eigen søknad for kvart barn. Søkjar må ha foreldreansvar. Ved felles/delt foreldreansvar skal de oppgje begge føresette i søknaden.
 • Du kan søkje inntil tre barnehager. Før du søkjer kan det være lurt å lese barnehagen sine vedtekter som gjev informasjon om til dømes opptakskrins, opptakskriterier, ferie, oppseiing, pris og opningstider.
 • Innflyttarar utan norsk personnummer kan levere papirsøknad eller få hjelp til å sende søknad.Ta kontakt med Alver kommune om dette.
 • Vi rår til å nytte nettlesar Google Crome
 • Det er viktig at du skriv korrekt inn i skjemaet.
 • Dersom det kjem opp feilmelding når du søkjer barnehageplass kan du sende inn feilmelding til Vigilo kundesupport, eller ta kontakt med kommunen.

Trykk her for å søkje barnehageplass  

Trykk her for kundesupport Vigilo

Trykk her for lenke til Vigilo si hjelpeside for føresette

Trykk her å sjå vedtekter for kommunale barnehagar

I juli kan det ta litt lenger tid før du før svar på om vi har mottatt søknaden din.

Søknadsfristen for hovudopptaket er 1. mars.

Du kan sende søknad heile året, og vil bli sett på venteliste. Du får tilbod om plass dersom barnehagen har ledig plass.

Trykk her for å lese meir om alle barnehagane i kommunen vår.

Har du spørsmål om opptaket kan du kontakte rådgjevar Mette Marei Træland på telefon 97 15 96 40.

Du kan og ringe sentralbordet på telefon 56 37 50 00. og be om å snakke med tenesteleiar for barnehage Mona Hagewick

Informasjon til deg som skal søkje barnehageplass

I Alver kommune er det både kommunale og private barnehager. Dersom du har spørsmål om ledige plasser og søkjarlister kontaktar du den einskilde barnehage. Sjå oversikt over barnehagane våre:

Trykk her for å lese meir om alle barnehagane i kommunen vår.

Søkjarlistene vert sortert etter prioritet og barnet sin fødselsdato. Kva dato du leverer søknaden, påverkar ikkje opptaket.
Einskilde barn har rett til prioritet. Hvis du søkjer om prioritet må du sende inn dokumentasjon.

I barnehagene sine vedtekter finn du meir informasjon om barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene finn du på Vigilo under kvar barnehage, eller ved å kontakte den einskilde barnehage.

Suppleringsopptak

Opptak skjer fortløpende gjennom heile året. Ledige plasser blir fordelt til dei som har søknad inne. Søknader for barn som ikkje fyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass, blir behandlet i suppleringsopptaket. 

Har du takka ja til barnehageplass, og har takka ja til å stå på venteliste til 1 prioritet?
 • Det er ikkje mogeleg å endre søknaden, eller sende inn ny søknad.
 • Du må først forlate ventelista eller slette søknaden.
 • Etter dette kan du sende inn ny søknad.
Kva kostar det? 

Frå 1. januar 2023 er maksimalpris for ein barnehageplass 3.000 kroner per månad for heildagsplass. Matpengar kjem i tillegg. 

Redusert betaling og søskenmoderasjon

Du kan få redusert pris dersom du har fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt.

Trykk her for å lese meir om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Har du rett på plass?

For å ha rett til barnehageplass må du:

 • bu i kommunen
 • søkje barnehageplass innan fristen for hovudopptaket 1. mars

Dersom barnet ditt fyllet eitt år i august, september, oktober eller november har du rett på plass den månaden barnet ditt fyller år. Barn som er født desse fire månadane må med andre ord ikkje betale for plassen før dei startar i barnehagen.

Hovudopptaket skjer i perioden frå mars til juni. I denne perioden kan du ikkje endre på søknaden.

Du kan sjølvsagt søkje barnehageplass utanom hovudopptaket og få tilbod om vi har ledige plassar.

Har barnet ditt rett til prioritet?

Kommunen skal prioritere å gi plass til følgjande barn i hovudopptaket:

 • barn med nedsett funksjonsevne
 • barn med vedtak etter lov om barnevernstenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd

Søkjer du plass til eit barn med rett til prioritet? Hugs å sende dokumentasjon til kommunen innan søknadsfristen 1. mars. 

Slik svarer du på tilbod om barnehageplass

Alle som har søkt barnehageplass ved hovudopptaket, får svar mellom 14. mars og 1. juni. Hovudopptaket pågår inntil alle barn med lovfesta rett til plass har mottatt eitt plasstilbod.

Du får tilbod om barnehageplass i den digitale postkassen din eller på Altinn. Du svarar via Vigilo.

Trykk her for informasjon om korleis du godtar/avslår tilbod


Hugs å godta eller avslå tilbodet innan fristen som du finn i tilbodsbrevet. Det er berre den som mottek tilbodet om plass, som kan svare.

Får du problem med å svare digitalt, eller har spørsmål om plassen du har fått tilbod om, kontaktar du barnehagen du har fått tilbodet frå.

Barnehagane kan ikkje under hovudopptaket svare på spørsmål om barnet ditt si plassering på ventelista, eller kor barnet vil få tilbod om plass.

Flytte, bytte eller seie opp plass?

Flyttar du til ein annan stad i kommunen kan du behalde barnehageplassen du har. Ønskjer du plass i ein annan barnehage, må du sjølv søkje om ny barnehageplass.

Trykk her for å gå til barnehagelova.

Reglar for oppseiing

 • Skal barnet ditt slutte i barnehagen i løpet av barnehageåret, må du sende oppseiing av plassen i Vigilo minst to månader før barnet skal slutte. 
 • I tillegg kan private barnehagar ha krav om skriftleg oppseiing i papirform.
 • Dersom barnet sluttar etter 1. april, kan vi krevje betaling for resten av barnehageåret.
 • Du treng ikkje å seie opp plassen når barnet ditt startar på skulen. Dette skjer automatisk for barn i både private og kommunale barnehagar.
 • Private barnehagar har eigne vedtekter.

Slik seier du opp plassen din

For oppseiing i kommunale barnehagar må di sei opp plassen din i Vigilo minst to månader før barnet skal slutte.

For private barnehagar tek du kontakt med din barnehage.


Sist oppdatert: 29.04.2024
Publisert: 17.04.2018