NAV Alver

Kontakt NAV

Opningstider

Ope for timeavtalar alle kvardagar kl 09.00 – 14.30

Ope for alle kl 10.00 – 12.00 Måndag, tysdag, torsdag og fredag (stengt onsdag)

Du finn oss i 1. etasje, Kvernhushaugane 2.

Økonomisk sosialhjelp

Om ein kjem opp i ein situasjon der ein treng økonomisk hjelp, kan det vere at ein har rett på økonomiske ytingar frå det offentlege.

Det kan vere:

  • Økonomisk sosialhjelp
  • Råd og rettleiing
  • Er du i ein økonomisk naudsituasjon? Då kan du søkje naudhjelp på søknadsskjema sosialhjelp. Ring gjerne direkte til NAV Alver på tlf: 45 83 92 43 (kl. 10.00-13.30) eller kontaktsenteret på tlf: 55 55 33 33 (kl.09.00-15.00)

Søknaden må dokumenterast. I søknadsskjemaet finn du informasjon om kva dokumentasjon NAV treng for å handsame søknaden din.

No kan du søkje om sosialhjelp digitalt

Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimanfrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.
For å søkje sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med Bank-id eller andre sikkerhetsløysingar som Buypass eller Commfides.

Digitalt søknadsskjema om sosialhjelp finn du her

Vakttelefon

Ring telefon 45 83 92 43 for spørsmål om sosialhjelp - open klokka 10.00–13.30

Treng du hjelp?

Treng du hjelp til utfyllinga, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 eller vakttelefon sosial NAV Alver på 45 83 92 43 og få rettleiing over telefon. Viss du av ulike årsakar ikkje kan eller ynskjer å nytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt søkje på papir og sende eller levere i postkasse.

Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp

Søknad om økonomisk sosialhjelp sendast/leverast til NAV Alver. 
Postadresse: Kvernhushaugane 2, 5914 Isdalstø.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tenester og økonomisk sosialhjelp finner du meir informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

Gjeldsrådgjeving

NAV Alver tilbyr økonomisk rådgjeving til dei som har betalingsvanskar eller gjeldsproblem. Rådgjevinga kan innebere hjelp med å sette opp budsjett eller bistå deg i gjeldssaker overfor kreditorar. 

Du kan bestille time hjå gjeldsrådgjevar. Dette tilbodet er gratis.
Ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33, eller vakttelefon til gjeldsteamet på telefon 48 40 54 51 for gjeldsrådgjeving. Vakttelefonen er open tysdag til torsdag frå klokka 10.00 til 13.30. Du kan og sende beskjed via ditt NAV på www.nav.no.

MERK: 

Telefonnummeret til gjeldsteamet i NAV Alver vert stengt i sommar frå 18. juni til og med 26. august 2022.
Treng du å snakke med oss i denne perioden?
Ring oss på telefon 45 83 92 43 (sosialteneste) eller 55 55 33 33 (Nav kontaktsenter)

Besøk oss på NAV Alver, Kvernhushaugane 2

Du kan få råd og rettleiing ved å ringe den landsdekkjande telefonen 
800 45 353 for økonomisk rådgjeving, eller du kan chatte med NAV om spørsmål knytt til budsjett, økonomi og gjeldsrådgjeving.

Chat med NAV gjeldsrådgjeving

Søknad om økonomisk gjeldsrådgjeving

Trykk her for å laste ned fullmakt ved økonomisk rådgjeving

Ta vårt enkle nettkurs - få tips som kan betre økonomien din

Dette er eit kurs for alle – uansett inntekt og forkunnskapar om økonomiske forhold.

På kurset får vi følge Ole som leiger leilegheit og jobbar som butikkmedarbeidar. Han fortel ofte at han ikkje har pengar igjen når månaden er slutt. Han slit med å få endane til å møtast.

Korleis går det med Ole når han begynner å sjå nærare på sitt eige forbruk?

Kurset tar utgangspunkt i ei praktisk tilnærming til Ole sin økonomi, der råd som blir gitt til Ole kan overførast til eigen økonomi.

Kva grep kan du ta i ditt eige budsjett? Kjem Ole til å få moglegheit til å realisere eigne draumar når det gjeld økonomi? Kva risikoar finst med tanke på lån/kreditt? Og kva må du gjere når du får brev frå namsmannen?

Her er det med andre ord mykje god kunnskap og nyttige tips å få med seg, til glede for din eigen økonomi.

Trykk her om du vil ta kurset og finne ut kva som skjer med økonomien til Ole 

Mellombels bustad

NAV skal hjelpe deg med å finne eit mellombels butilbod viss du heilt akutt ikkje har ein stad å sove og opphalde deg neste døgn. Vi rår deg til å møte opp på NAV Alver dersom dette gjeld deg.

Meir informasjon kan du lese her.

Flyktningetenesta

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktningar

Kven er tilbodet for?

Flyktningar som blir busett i Alver kommune etter avtale med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Flyktningar som kjem til kommunen utan avtale, har ikkje rett til å delta i introduksjonsprogrammet eller få introduksjonsstønad.

Korleis får du tilbodet?

Flyktningtenesta ved NAV Alver hjelper med busetting, råd, rettleiing, inntak og deltaking i introduksjonsprogrammet.

Trykk her for å lese meir om introduksjonsprogrammet på heimesida til IMDI.

Kva tilbyr vi?

Når du blir busett i Alver kommune, lagar vi ein individuell plan for introduksjonsprogrammet ditt. Planen byggjer på ønska dine og på den kompetansen og arbeidserfaringa du har.

Gjennom programmet får du lære norsk, du får kunnskap om det norske samfunnet og prøve deg i arbeidslivet. Å delta i programmet tar tida til ei vanleg arbeidsveke. Programmet kan vare i to år, og du får økonomisk støtte i heile denne perioden.

Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg, slik at du kan klare deg sjølv økonomisk ved å arbeide eller med studielån dersom du har bruk for meir utdanning.

Dette får du:

  • tett oppfølging
  • praktisk opplæring i norsk språk og samfunn
  • hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid
  • økonomisk støtte tilsvarande to gongar grunnbeløpet til Folketrygden

Trykk her for å lese om grunnbeløpet til Folketrygden

Har du spørsmål om introduksjonsprogrammet og busetting av flyktningar i Alver?

Ring flyktningetenesta i Alver på 45 83 29 26. Vi svarar på telefonen i vekedagane mandag til fredag frå klokka 10.00 til 14.00.

Er du allereie ein del av programmet, skal du ha fått eigen kontaktinformasjon hjå oss.

Meir informasjon finn du på IMDI sine sider.

Helsehjelp - migrahelse

Alver migrahelseteam tilbyr helsetenester til flyktningar. 

Migrahelseteamet er eit fleirfagleg flyktningehelseteam der også spesialisthelsetenesta kan inngå. 

Kontaktperson:

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18-67 år som ynskjer å jobbe, men treng oppfølging for å klare det.

For meir informasjon kan du lese her, eller ta kontakt med NAV Alver på telefon 55 55 33 33.

Trykk her for søknadsskjema kvalifiseringsprogrammet

På heimesida til NAV finn du informasjon om ledige stillingar, vegvisar til informasjon som er tilpassa deg og din situasjon. Her finn du og informasjon om søknad og søknadsskjema.

Opplysning, råd og rettleiing

Du har rett til å få opplysning, råd og rettleiing frå NAV som kan bidra til å løyse eller førebygge sosiale problem.

All informasjon om opplysning, råd og rettleiing finn du her.

Aktiviteten

Dersom du er utan skuleplass, lærlingplass eller arbeid kan du registrere deg som arbeidssøkjar på nav.no.

Slik søkjer du

Du søkjer via NAV si heimeside her.

Kva skjer vidare?

Du vil då bli kalla inn til ein samtale med ein ungdomsrettleiar. Saman finn de ut kva du treng hjelp til for å kome deg vidare enten på skule eller i arbeid. Om du treng hjelp til å skrive søknader, CV, eller til å finne bedrifter du kan søke jobb hos, kan du få dette på Aktiviteten.

Kva får du?

To dagar i veka møtast unge vaksne på Aktiviteten saman med to rettleiarar frå NAV. Dagen startar med frukost og etterpå er det moglegheit for å få hjelp til søknader og liknande, eller du kan få ein samtale med ein av rettleiarane om du ønskjer det.  

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er eit felles samfunnsoppdrag for å få fleire i jobb.

Ta kontakt med NAV dersom verksemda di treng bistand i rekrutterings- og inkluderingsarbeidet.

Trykk her for meir informasjon frå NAV om dette

Trykk her for å sjå kampanjefilmen

NAV Arbeidslivssenter (for verksemder)

NAV Arbeidslivssenter Vestland hjelper verksemder med å redusere sjukefråveret, styrke inkluderinga og betre arbeidsmiljøet.

Senter for Jobbmestring er knytta til NAV Arbeidslivssenter Vestland.

Spørsmål kan og rettast til NAV Arbeidsgjevartelefon 55 55 33 36

Andre som skal ha kontakt med NAV kan ringa 55 55 33 33

Klikk her for kontaktinfo: Kontakt NAV Arbeidslivssenter Vestland - nav.no


Sist oppdatert: 23.11.2022
Publisert: 30.08.2019