HjemHelse, sosial og omsorgRegion Nordhordland Helsehus

Region Nordhordland Helsehus

I Region Nordhordland Helsehus finn du mellom anna desse tenestene: 

  • Nordhordland legevakt - interkommunal teneste
  • Ambulanse - Helse Bergen helseføretak
  • Dialysetilbod - Helse Bergen helseføretak
  • Hudpoliklinikk Knarvik - Helse Bergen helseføretak
  • Poliklinikk for blodprøvetaking - Helse Bergen helseføretak
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Nordhordland - Helse Bergen helseføretak
  • Bjørgvin DPS poliklinikk - Helse Bergen helseføretak
  • Poliklinikk for Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Barnevernstenesta for Alver, Austrheim og Fedje
  • Nordhordland Tannklinikk
  • Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen

På Helsehuset finn du også desse kommunale tenestene for innbyggjarar i Alver: 

  • Knarvik helsestasjon og jordmortenesta
  • Fysio- og ergoterapitenesta
  • Friskliv og meistring
  • Psykisk helse og rus (driftskontoret)
  • Kommunepsykolog
  • Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
  • Knarren legesenter

Trykk her for å lese meir om tenestene du finn på Region Nordhordland Helsehus. 

Alver kommune er medeigar i Region Nordhordland Helsehus. 


Sist oppdatert: 31.10.2022
Publisert: 22.08.2022