HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarBudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Ihht. Kommunelova § 14-3 om behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, 4. ledd skal innstillinga til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som ligg føre gjerast offentleg minst 14 dagar før kommunestyret eller fylkestinget behandlar den.

Trykk her for å sjå framlegget

Formannskapet gjorde i møte 29. november, i sak 101/23, vedtak om at kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027 vert lagt ut på høyring med følgjande framlegg til vedtak:

 1. Investeringsbudsjettet for 2024 og for økonomiplanperioden 2024-2027 blir vedteke jfr. bevilgningsoversikter Investering etter § 5-5. Sum investeringsutgifter for 2024 vert budsjettert med 331 185 000 kr. Bruk av lånemidlar (utanom lån til vidareutlån) vert budsjettert med 242 568 000 kr . Låneopptak til investeringsprosjekta vert avrunda fastsett til 243 000 000 kr. Øvrig finansiering framgår av bevilgningsoversikta.
  I tillegg vert det budsjettert med opptak av startlån for vidareutlån i Husbanken på 150 000 000 i 2024 slik det framgår av bevillingsoversikten.
  Låneopptak skal skje ihht. fullmakt i Finansreglementet pkt. 8.1.
 2. Økonomiplan for 2024-2027 og årsbudsjett for 2024 blir vedteke, jfr. bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6.
  Årsbudsjettet for 2024 blir vedteke med sum netto driftsrammer for dei sju sektorane, jf. Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.
 3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
 4. Eigedomsskatt
  a. For skatteåret 2024 skriv Alver kommune ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §§ 2 og 3 første ledd bokstav d, «berre på næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». I den samanheng skal det skje ein ny allmenn taksering med verknad frå og med skatteåret 2024, jf. eigedomsskattelova § 8 A-3 (2).
  b. Skattesatsen er 7 promille, jf. eigedomsskattelova §§ 10 og 11.
  c. Alver kommune vil i 2024 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og -installasjonar fasast ut med 1/7 for «verk og bruk» som frå og med 2019 er å anse som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 vere lik 1/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget.
  d. Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, jf. eigedomsskattelova § 25
  e. For skatteåret 2025 skriv Alver kommune ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §§ 2 og 3 første ledd bokstav a, «faste eigedomar i heile kommunen». I den samanheng gir kommunestyret kommunedirektøren løyve til å gjennomføre naudsynt taksering. Endeleg vedtak vil bli fastsett i budsjett for 2025.
 5. Det vert gjeve ei ramme på 2 031 000 kr til kontrollutvalet.
 6. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 32 700 000 kr. Summen er inkludert dekking av utgifter til renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik med 3 323 000 kr.
 7. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
 8. Godtgjersle til ordfører er 1 107 190 kr og varaordfører 664 314 kr. Dette er i samsvar med godtgjersle til stortingsrepresentantar pr 1. mai 2023. Løna skal regulerast per mai 2024 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Vedlegg: 

Uttale budsjett 2024-2027 Fagforbundet

Uttale frå Norsk sykepleierforbund budsjett 2024

Uttale til budsjett og økonomiplan frå utdanningsforbundet

Uttaler i råda og formannskapet til økonomiplan 2024-2027

Kommunestyret handsamar budsjett og økonomiplan i møte torsdag 14.desember, 2023.


Sist oppdatert: 30.11.2023
Publisert: 30.11.2023