HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring av detaljreguleringsplan for del av fv. 5486 Langhøyane - Kjebogen

Høyring av detaljreguleringsplan for del av fv. 5486 Langhøyane - Kjebogen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 har Utval for areal, plan og miljø 7.6.2023, som sak 076/23, gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til offentleg ettersyn.
Publisert: 12.06.2023
Sist endra: 30.06.2023

Bakgrunn for planarbeidet er å utarbeide detaljregulering for veg med gang-/sykkelveg på ca. 280 m frå Manger Industriområde ved Kjebogen til Langhøyane.

Utbetring av veganlegget er ein forutsetning for vidare utbygging i delfelt BI2 på Manger Industriområde.

Planforslaget omfattar følgjande dokument:

  1. Plankart_23.2.2023
  2. Føresegner_16.3.2023
  3. Planskildring med komplett ROS_16.3.2023
  4. Naturmangfoldsrapport_16.3.2023
  5. C001-Plan og profil_1.2.2019
  6. D001-Plan og profil-avkøyrsle_1.2.2019
  7. F002-Normalprofil_1.2.2019
  8. Svar-Fråvikssøknad_31.5.2019
  9. Merknadsskjema oppstart
  10. Saksframlegg med vedtak 1 ghs_7.6.2023

Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 12.6.2023 til 11.8.2023.

Slik kan du kome med innspel

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen.

For å kome med merknad kan du sende e-post til: post@alver.kommune.no, eller sende brev til: Alver kommune, Postboks 4, 5906 Frekhaug. Merknaden stilast til Plan v/ Arealforvaltning.

Merknadsfrist er sett til 11.8.2023.