HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Søknadsfrist

Søknadsfrist til SFO er 1. mars.

Slik søkjer du

Trykk her for søknad, endring av plass eller utmelding av SFO

Kva kostar det?

Ein betalar for dei timane ein nyttar, også på undervisningsfrie dagar.

Prisar på SFO-plass 2021
  Kroner
Korttidsplass (0 - 6 timar per veke) 1 284,- per månad
Halv plass (7 - 14 timar per veke) 2 619,- per månad
Heil plass (15 timar per veke eller meir) 3 378,- per månad
Dagsats 200,-
Søskenmoderasjon 30% barn nummer 2
50% barn nummer 3 eller fleire
Tillegg  
Matpengar 30,- per veke/120,- per månad
Kjøp av ekstra timar 67,- per time
Gebyr ved for sein henting 257,- per halvtime

Fakturering skjer 11 gongar per år for barn med tilbod om 11 månader. Juli er betalingsfri månad. Barn som har tilbod om SFO 10 månader, betaler for 10 månader.

Redusert foreldrebetaling

Vi gir reduksjon i foreldrebetalinga for SFO på 1. og 2. trinn slik at den per elev utgjer maksimalt 6 % av inntekta til hushaldet. Frå hausten 2021 gjeld denne ordninga også elevar på 3.-4. trinn. Ordninga gjeld for kommunale skulefritidsordningar. 

Trykk her for å søkje

Trykk her for å lese meir om forskrifta på Lovdata.no

Gratis SFO for born med særskilde behov på 5. - 7. årstrinn.

Kommunen skal ha eit tilbod om SFO for born med særskilde behov på 5. -7. årstrinn. Tilbodet skal vere gratis, men kommunen kan likevel krevje betaling for kost.

Rutine for oppseiing av plass ved manglande betaling

I Alver kommune er det utarbeidd rutine for handsaming av manglande innbetaling av SFO-plass. Kommunen er opptatt av at føresette skal oppleve ryddige prosessar i slike saker, og at ein får god informasjon om rutinar, tilbod og rettar.

Gjeldande rutine i samband med manglande innbetaling av SFO-plass:

 1. Purring på manglande innbetaling blir sendt ut tidlegast 15 dagar etter forfall. Gebyr her kjem på 35 kroner.
 2. Betalingsoppmoding og varsel om oppseiing av SFO-plass blir sendt ut minst 15 dagar etter purring. Gebyr her kjem på 105 kroner. Kommunen avklarar eventuell betalingsavtale med føresette.
 3. Varsel om tvangsfullbyring vert sendt tidlegast 15 dagar etter forfall på betalingsoppmoding. Frå opphaveleg fakturaforfall tar det 60 dagar før oppmoding om tap av plass blir sendt rektor. Gebyret er i dette tilfelle avhenging av storleiken på kravet.
 4. Kommunen skal gjere ei heilskapleg vurdering av barnet sitt behov og eventuelt bistå føresette med rettleiing og kontakt med hjelpetenester. Kommunen skal avklare eventuell betalingsavtale med føresette.
 5. Oppseiing av plass trer i kraft 1 månad etter at oppseiing er sendt ut.
 6. SFO-plassen er ikkje sagt opp frå kommunen si side før klagefrist er ute og eventuelle klager er handsama.

Minner om at føresette/hushald med låg inntekt kan søkje om moderasjonsordning (redusert foreldrebetaling) for SFO-plass. Søknadsskjema finn de over.

Ta kontakt med rektor dersom du har spørsmål knytt til foreldrebetaling for SFO-plass.

Kva tilbod har skulane?

I dag har skulane i Alver dette SFO-tilbodet. Frå hausten 2020 kan det kome endringar.

SFO-tilbod i 11 månader i året:

 • Alversund barneskule
 • Knarvik barneskule
 • Lindås barneskule
 • Leiknes skule
 • Seim skule
 • Manger skule
 • Sæbø skule
 • Sagstad skule
 • Grasdal skule
 • Vestbygd skule
 • Rossland skule

SFO-tilbod 190 dagar i året:

 • Eikanger skule
 • Kløvheim skule
 • Myking skule
 • Ostereidet barneskule
 • Austebygd skule (i feriar kan elevar ved Austebygd  få plass på SFO ved Manger eller Sæbø skular)
 • Hordabø skule (i feriar kan elevar ved Hordabø få plass på SFO ved Manger eller Sæbø skular)

I feriar kan du få plass på ein av skulane med tilbod 11 månader i året.

Slik seier du opp plassen

Trykk her for søknad, endring av plass eller utmelding av SFO

Det er ein månads oppseiingstid.

Om tilbodet

Formålet med SFO er å gi elevane eit trygt tilsyn før og etter den obligatoriske skuledagen. Vi legg vekt på omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Barna får ta ansvar for kvarandre og felles oppgåver.

SFO skal stimulere barn til å bruke og utvikle evner og anlegg og i samarbeid med heim og skule, gi dei eit godt grunnlag til å bli sjølvstendige, tolerante og skapande menneske.

 • Eit tilbod på skulen før og etter skuletid
 • Eit tilbod på skulen i nokre av skulen sine feriar
 • Du vel sjølv kor mange timar du ønskjer kvar veke. Skulane har ulike tilbod. Ta kontakt med skulen din for å høyre kva opningstider SFO har, og kva timetal du kan søkje på.
Vedtektene våre

Trykk her for vedtekter for skulefritidsordninga i Alver kommune

Kva seier lova?

Kontakt:

Kontaktinformasjon til skulane


Sist oppdatert: 10.08.2021
Publisert: 07.06.2018